ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲ୍ଲିକ୍, ସାଧାରଣତ meal ଭୋଜନ କୀଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସୁକୁଲା ମଲ୍ଲିକ୍ |

ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲ୍ଲିକ୍, ସାଧାରଣତ meal ଭୋଜନ କୀଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସୁକୁଲା ମଲ୍ଲିକ୍ |ଏହାର ଚର୍ବିର ମାତ୍ରା 30% ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିମାଣ 50% ରେ ପହଞ୍ଚେ |ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ମାକ୍ରୋ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେପରିକି ଫସଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ସୋଡିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେସ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 16 ପ୍ରକାରର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ |ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟରେ 847.91 ମିଗ୍ରା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ |ଟପ୍ ଫିଡ୍ |ଫିଡିଂ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟରର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କଞ୍ଚା, 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରିତ ଫିଡ୍ ଏବଂ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଫିଡର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏହା “ପ୍ରୋଟିନର ଭଣ୍ଡାର ଘର” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଫିଡ୍ ”

କୁକୁଡ଼ା ତଥା ସ୍ animals ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯଥା ନରମ ଶେଲ୍ଡ କଇଁଛ, କଇଁଛ, ଇଲ୍, ତିଲାପିଆ, ଷଣ୍ fr ବେଙ୍ଗ, ସଲାମାଣ୍ଡର୍, ବିଛା, ସେଣ୍ଟିପେଡିସ୍ ଏବଂ ସାପ ଭଳି ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଡ୍ |ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ଯ ound ଗିକ ଫିଡ୍ ସହିତ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ବଞ୍ଚିବାର ହାର 95% ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ;କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ;ବନ୍ୟ medic ଷଧୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପୁରା ବିଛା ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଜନନ ହାର 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ |ସମୟଯଦିଓ ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ତଥାପି ଏହାକୁ ବ to ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତ୍ରର ଭିତର କାନ୍ଥ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିପାରେ |ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ପ୍ରଜନନ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅଧିକ |ହାରାହାରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 1.25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କଞ୍ଚା ଏବଂ ଟିକେ ସବୁଜ ପନିପରିବା 0.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ବ raise ାଇପାରେ |10-ବର୍ଗ ମିଟର କୋଠରୀରେ ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଉତ୍ପାଦନ ମାସକୁ 200 ରୁ 400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ |ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ min ମାଇନସ୍ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ |ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଖାଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଏ, ଏହାର ବଞ୍ଚିବାର ହାର 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ |
ଟେନେବ୍ରିଓର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଏବଂ ଦୃ strong ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି |ଏହାର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗରମରୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ |ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ cool ତୁରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଡିହମାଇଡିଫିକେସନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ବର୍ଷସାରା ବ raised ଼ାଯାଇପାରିବ |ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଟେନେବ୍ରିଓ ମଲିଟର ପ୍ରଜନନ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜନନ ଶିଳ୍ପ ଯାହାକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ |ଏଥିରେ ଜମି, ଶସ୍ୟ, ଜଳ, ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାନବ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି |ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ ଏକ କାରଖାନା ଫାର୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାକିରୀ ଏବଂ ପୁନ loyment ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶ୍ରମିକର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -13-2022 |